Jakie wymogi musi spełniać generalny wykonawca?

Jakie wymogi musi spełniać generalny wykonawca?

Generalne wykonawstwo to pełna obsługa procesu budowlanego. Na tle innych firm budowlanych generalnego wykonawcę wyróżnia kompleksowość świadczonych usług – jest to podmiot odpowiedzialny nie tylko za prace budowlane, ale także za prowadzenie dokumentacji, a często także za wykonanie projektu i dokonanie wszystkich formalności niezbędnych przed rozpoczęciem prac. Jeśli generalny wykonawca zatrudnia podwykonawców, to odpowiada przed inwestorem także za ich pracę.

Generalny wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia kierownika budowy, jeśli sam nie ma odpowiednich uprawnień. Właściciel firmy nie musi mieć wykształcenia związanego z branżą budowlaną, ale wymaga się, aby zatrudniał ludzi o odpowiednich kompetencjach, doświadczeniu i wykształceniu. Kluczowe jest także rozbudowane zaplecze techniczne. Generalny wykonawca powinien dysponować wszystkimi dokumentami potwierdzającymi legalność przedsiębiorstwa – może być to wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego.

Czym zajmuje się generalny wykonawca?

Zakres usług generalnego wykonawcy definiowany jest w umowie na podstawie projektu budowlanego. Na mocy zawieranego kontraktu z inwestorem przedsiębiorca zobowiązuje się do oddania zaprojektowanego budynku w ustalonym terminie i wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem.

Generalny wykonawca może zrealizować nawet skomplikowane zlecenia o różnej skali, ponieważ dysponuje odpowiednim ku temu zapleczem technicznym oraz zatrudnia wykwalifikowanych pracowników wyspecjalizowanych w określonej dziedzinie. Co ważne do obowiązków generalnego wykonawcy należy zabezpieczenie terenu budowy. Przedsiębiorca odpowiada bowiem za ewentualne szkody, jakie powstaną w trackie prac. Co ważne, generalny wykonawca odpowiada za ciągłość dostaw materiałów budowlanych na plac budowy.